Zgodovina za vse

 

 

naslov

ETIČNA NAČELA IN IZJAVA O ZLORABI  

Objava in avtorstvo
Vsi predloženi članki so predmet strogega postopka strokovnega pregleda recenzenta s področja vsebine prispevka.

Dejavniki, ki se upoštevajo pri pregledu so pomembnost, trdnost, pomen, izvirnost, berljivost in jezik.
Možne odločitve odgovornega urednika vključujejo sprejem, sprejem s popravki ali zavrnitev. 
Če uredništvo avtorja pozove, da popravi članek in ga znova pošlje uredništvu, to ne pomeni jamstva, da bo članek sprejet v objavo.
Zavrnjeni članki se ne bodo ponovno recenzirali.
Sprejetje članka je omejeno s takimi zakonskimi zahtevami, kot so takrat v veljavi v zvezi z obrekovanjem, kršitvami avtorskih pravic in plagiatorstva.
Že objavljena raziskava ne more biti objavljena v Zgodovini za vse.

Odgovornosti avtorjev
Avtorji potrjujejo, da so njihovi rokopisi njihovo izvirno delo.
Avtorji potrjujejo, da rokopis predhodno ni bil objavljen na drugem mestu.
Avtorji potrjujejo, da rokopis trenutno ni v procesu, da bi bil objavljen drugje.
Avtorji morajo sodelovati v postopku strokovnega ocenjevanja.
Avtorji so dolžni zagotoviti popravke napak.
Vsi avtorji, navedeni v prispevku, morajo bistveno prispevati k objavljenim raziskovalnim rezultatom.
Avtorji morajo navajati, da so vsi podatki v članku resnični in verodostojni.
Avtorji morajo obvestiti urednika o morebitnem konfliktu interesov.
Avtorji morajo preveriti vse vire, ki so jih uporabljali pri ustvarjanju svojega besedila.
Avtorji morajo poročati uredniku o morebitnih napakah, ki jih odkrijejo v svojem objavljenem prispevku.
 
Odgovornosti recenzentov
Recenzenti morajo članke in vse informacije v zvezi s članki obravnavati kot zaupne.
Ocenjevanje je treba izvesti objektivno, brez osebne kritike avtorja.
Recenzenti morajo jasno izraziti svoja stališča in jih navesti z ustreznimi argumenti.
Recenzenti morajo sporočiti ustrezno objavljeno delo, ki ga niso navedli avtorji.
Recenzenti morajo sporočiti glavnemu uredniku vsako bistveno podobnost ali prekrivanja med obravnavanim besedilom in drugimi objavljeni besedili, ki jih poznajo.
Recenzenti ne smejo pregledati besedil, pri katerih obstaja nasprotje interesov, ki izhaja iz konkurenčnih, skupnih ali drugih odnosov ali povezav s katerimkoli od avtorjev, podjetij ali ustanov, povezanih s člankom.
 
Odgovornosti urednika
Urednik ima polno odgovornost in pooblastilo, da sprejme ali zavrne članek.
Urednik je odgovoren za vsebino in splošno kakovost objav.
Uredniki morajo vedno upoštevati potrebe avtorjev in bralcev, ko poskušajo izboljšati objavo.
Uredniki bi morali zagotoviti kakovost dokumentov in integriteto akademskega zapisa.
Uredniki bi morali objaviti popravke strani ali narediti popravke, kadar je to potrebno.
Uredniki morajo imeti jasno sliko o virih financiranja raziskovalnega dela, katerega rezultat je predloženi članek.
Uredniki bi morali sprejeti odločitve o objavi na podlagi izvirnosti, jasnosti in ustreznosti za revijo Zgodovina za vse.
Uredniki ne smejo spremeniti svoje odločitve, niti ovreči tiste prejšnjih urednikov brez resnega razloga.
Uredniki bi morali ohraniti anonimnost recenzentov.
Uredniki bi morali zagotoviti, da je vse gradivo, ki ga objavljajo, v skladu z mednarodno sprejetimi etičnimi smernicami.
Uredniki sprejmejo članek, ko so vse nejasnosti razčiščene.
Uredniki morajo ukrepati, če sumijo, da prejeti članek, objavljen ali neobjavljen, odstopa od etičnih standardov in morajo ukrepati, da razrešijo sum.
Uredniki ne smejo zavrniti članka na podlagi suma o nepravilnostih, temveč pridobiti dokaz o nepravilnem ravnanju avtorja.
Uredniki ne smejo dovoliti nasprotja interesov med uredništvom, avtorji, recenzenti in člani izvršilnih teles založnika Zgodovinskega društva Celje.