Navodila piscem prispevkov revije Zgodovina za vse

Prispevki v reviji so v slovenskem jeziku. V uredništvo sprejemamo lektorirane oziroma jezikovno neoporečne prispevke.

Razprave

Besedilo za rubriko Zgodbe, ki jih piše življenje v obsegu okrog ene avtorske pole, naj vsebuje:

 • naslov (ali naslov kot kratek udaren citat, ki mu obvezno sledi še podnaslov)
 • besedilo v obsegu okrog ene avtorske pole (do ene in pol), napisano v MS Word, tekst Times New Roman, velikost 12
 • avtorski izvleček (sinopsis) do 10 vrstic, priimek in ime avtorja, akademski naslov, poklic in delovno mesto, ustanovo, kjer je zaposlen, njen naslov, naslov elektronske pošte (sicer privaten naslov in e-pošto). K avtorskemu izvlečku avtor navede okvirno 3 ključne besede
 • povzetek v obsegu do 30 vrstic
 • vsaj 3 do 6 slikovnih prilog. Ločljivost posnetka vsaj 300 dpi. Priloge oddajte ločeno. Med besedilo članka, kjer naj približno stoji konkretna priloga, vpišite legendo, ki vsebuje podnaslov in navedbo vira (avtorstvo, kdo hrani). Za dovoljenja objave za potrebe članka poskrbijo avtorji sami.
 • opombe (v formi sprotna opomba (pod črto), na dnu vsake strani, »footnote«), velikost 10. Opombe naj bodo v okrajšani obliki in vsebujejo zgolj napotilo na seznam virov in literature na koncu Opombe naj bodo pisane enotno. Pri arhivskih virih uporabljamo standardne kratice za arhiv, nato navedemo kratico fonda ali zbirke, signaturo oziroma številko fascikla ali škatle in številko arhivske enote ali ime dokumenta. Pri literaturi navedemo priimek avtorja in smiselno skrajšani naslov in številke strani. (npr.: Gestrin, Slovenske dežele, 12). – poglavje Viri in literatura na koncu, v katerem so sistematično navedeni vsi uporabljeni viri in literatura. Ločeno se navajajo arhivski viri, literatura, po potrebi tudi časopisje in ustni viri. V teh sklopih je treba gradivo navajati po abecednem vrstnem redu in sicer v celoti, ne skrajšano.

Arhivski viri

Arhiv, signatura in ime fonda ali zbirke, tehnično enoto (arhivsko škatlo), številko ali naslov dokumenta.

Primer:

 • Arhiv Republike Slovenije, AS 231, Ministrstvo za prosveto Ljudske republike Slovenije, 1945-1951 (po potrebi še številke škatel). V opombi zadostuje, če navedemo: AS 231, a.š. (številka škatle), (številka ali ime dokumenta).
 • Zgodovinski arhiv Celje, SI_ZAC/0024, Mestna občina Celje, številka arhivske škatle, ime ali številka dokumenta (leto).

Literatura – monografije

Priimek, ime avtorja: naslov (in podnaslov) dela (v ležečem tisku). Kraj: založba in leto izida.

Primer:

 • Gestrin, Ferdo: Slovenske dežele in zgodnji kapitalizem. Ljubljana : Slovenska matica, 1991.

Literatura – članki

Navedemo: priimek in ime avtorja, naslov članka. Naslov periodike ali zbornika (v ležečem tisku), za periodiko še letnik, leto, številko in strani, za zbornik (ime urednika), kraj in leto izida in strani.

Primer za periodiko:

 • Slana, Lidija: Iz zgodovine gradu in gospostva Snežnik na Notranjskem. Kronika, 48, 2000, št. 1-2, str. 20-41.

Primer za zbornik:

 • Melik, Vasilij: Ideja Zedinjene Slovenije 1848-1991. Slovenija 1848-1998 : iskanje lastne poti (ur. Stane Granda in Barbara Šatej). Ljubljana : Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 1998, str. 15-20.

Zapisi

Besedila v rubriki Zapisi so navadno krajša, zanje pa veljajo enaki pogoji oddaje kot za razprave, ni pa potrebno oddati povzetka in avtorskega izvlečka (sinopsisa).

Ocene

Besedilo za rubriko S knjižne police naj vsebuje:

 • Privlačen, kratek naslov
 • Naslov ocenjenega dela, citiran kot primeri zgoraj
 • Besedilo naj obsega okvirno 2-3 strani
 • Priloži se ločeno še skenirana naslovnica ocenjenega dela (300 dpi)

Za prevode povzetkov in izvlečkov v tuje jezike (v nemščino in angleščino) poskrbi uredništvo revije.
Za trditve in za znanstveno korektnost odgovarjajo avtorji člankov. Prispevki so strokovno recenzirani. Recenzentski postopek je anonimen.
Prispevke naj avtorji pošljejo na naslov uredništva revije: Zgodovinsko društvo Celje (s pripisom za revijo Zgodovina za vse), Prešernova 17, SI-3000 Celje ali po elektronski pošti na naslov: batagelj@gmail.com.
Za lažji kontakt pripišite še telefonsko številko, za vse ostale informacije pa smo vam na voljo na zgornjih naslovih.

 

Etična načela in izjava o zlorabi

Objava in avtorstvo

Vsi predloženi članki so predmet strogega postopka strokovnega pregleda recenzenta s področja vsebine prispevka.

Dejavniki, ki se upoštevajo pri pregledu so pomembnost, trdnost, pomen, izvirnost, berljivost in jezik.
Možne odločitve odgovornega urednika vključujejo sprejem, sprejem s popravki ali zavrnitev.
Če uredništvo avtorja pozove, da popravi članek in ga znova pošlje uredništvu, to ne pomeni jamstva, da bo članek sprejet v objavo.
Zavrnjeni članki se ne bodo ponovno recenzirali.
Sprejetje članka je omejeno s takimi zakonskimi zahtevami, kot so takrat v veljavi v zvezi z obrekovanjem, kršitvami avtorskih pravic in plagiatorstva.
Že objavljena raziskava ne more biti objavljena v Zgodovini za vse.

Odgovornosti avtorjev

Avtorji potrjujejo, da so njihovi rokopisi njihovo izvirno delo.
Avtorji potrjujejo, da rokopis predhodno ni bil objavljen na drugem mestu.
Avtorji potrjujejo, da rokopis trenutno ni v procesu, da bi bil objavljen drugje.
Avtorji morajo sodelovati v postopku strokovnega ocenjevanja.
Avtorji so dolžni zagotoviti popravke napak.
Vsi avtorji, navedeni v prispevku, morajo bistveno prispevati k objavljenim raziskovalnim rezultatom.
Avtorji morajo navajati, da so vsi podatki v članku resnični in verodostojni.
Avtorji morajo obvestiti urednika o morebitnem konfliktu interesov.
Avtorji morajo preveriti vse vire, ki so jih uporabljali pri ustvarjanju svojega besedila.
Avtorji morajo poročati uredniku o morebitnih napakah, ki jih odkrijejo v svojem objavljenem prispevku.

Odgovornosti recenzentov

Recenzenti morajo članke in vse informacije v zvezi s članki obravnavati kot zaupne.
Ocenjevanje je treba izvesti objektivno, brez osebne kritike avtorja.
Recenzenti morajo jasno izraziti svoja stališča in jih navesti z ustreznimi argumenti.
Recenzenti morajo sporočiti ustrezno objavljeno delo, ki ga niso navedli avtorji.
Recenzenti morajo sporočiti glavnemu uredniku vsako bistveno podobnost ali prekrivanja med obravnavanim besedilom in drugimi objavljeni besedili, ki jih poznajo.
Recenzenti ne smejo pregledati besedil, pri katerih obstaja nasprotje interesov, ki izhaja iz konkurenčnih, skupnih ali drugih odnosov ali povezav s katerimkoli od avtorjev, podjetij ali ustanov, povezanih s člankom.

Odgovornosti urednika

Urednik ima polno odgovornost in pooblastilo, da sprejme ali zavrne članek.
Urednik je odgovoren za vsebino in splošno kakovost objav.
Uredniki morajo vedno upoštevati potrebe avtorjev in bralcev, ko poskušajo izboljšati objavo.
Uredniki bi morali zagotoviti kakovost dokumentov in integriteto akademskega zapisa.
Uredniki bi morali objaviti popravke strani ali narediti popravke, kadar je to potrebno.
Uredniki morajo imeti jasno sliko o virih financiranja raziskovalnega dela, katerega rezultat je predloženi članek.
Uredniki bi morali sprejeti odločitve o objavi na podlagi izvirnosti, jasnosti in ustreznosti za revijo Zgodovina za vse.
Uredniki ne smejo spremeniti svoje odločitve, niti ovreči tiste prejšnjih urednikov brez resnega razloga.
Uredniki bi morali ohraniti anonimnost recenzentov.
Uredniki bi morali zagotoviti, da je vse gradivo, ki ga objavljajo, v skladu z mednarodno sprejetimi etičnimi smernicami.
Uredniki sprejmejo članek, ko so vse nejasnosti razčiščene.
Uredniki morajo ukrepati, če sumijo, da prejeti članek, objavljen ali neobjavljen, odstopa od etičnih standardov in morajo ukrepati, da razrešijo sum.
Uredniki ne smejo zavrniti članka na podlagi suma o nepravilnostih, temveč pridobiti dokaz o nepravilnem ravnanju avtorja.
Uredniki ne smejo dovoliti nasprotja interesov med uredništvom, avtorji, recenzenti in člani izvršilnih teles založnika Zgodovinskega društva Celje.

Uredništvo